Ogłoszenie o pracę

Rodzaj pracy
kadry /doradztwo personalne  
Stanowisko
Specjalista ds.kadr  
E-mail
 
Telefon
77 474-40-80  
Fax
 
Data składania
2017-03-23  
Data wygaśnięcia
2017-03-24  
Tagi
 
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
Opole  
Gmina
Opole
Miasto
Opole  
Ulica
ul. Walerego Wróblewskiego  
Numer budynku
7  

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Specjalista ds. kadr - 0,25 etatu

1.       Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

Ul. Wróblewskiego 7

45-760 Opole

Tel. 77 474-40-80

 

2.       Określenie stanowiska służbowego:

 

Specjalista ds. kadr

 

3.       Wymiar etatu:

 

0,25 etatu (10 godzin tygodniowo)

4.    Wymagania niezbędne

 

1.     Obywatelstwo polskie.

2.     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.     Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.     Nieposzlakowana opinia.

5.     Wykształcenie średnie  – wymagany 2-letni staż pracy, wykształcenie wyższe  – wymagany 1 rok pracy.

6.     Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

7.     Doświadczenie w pracy na stanowisku w dziale kadr w jednostkach budżetowych.

 

5.    Wymagania dodatkowe

 

1.     Znajomość przepisów w zakresie prawa pracy w tym przepisów funkcjonujących w oświacie;

2.     Biegła obsługa komputera (Word, Excel, Internet);

3.     Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia.

        6.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

       1.   Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy oraz jego rozwiązaniem,

             bieżąca obsługa spraw pracowników.

       2.   Prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami.

       3.   Kierowanie pracowników na badania lekarskie.

       4.   Prowadzenie elektronicznej ewidencji kadrowej pracowników w programie „Kadry Optivum”.

       5.   Prowadzenie ewidencji czasu pracy, listy obecności, rocznego planu urlopów.

       6.   Ustalanie uprawnień pracowników do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, urlopów wypoczynkowych, 

             okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, urlopów dla poratowania zdrowia.

       7.Przygotowywanie dokumentów emerytalnych lub rentowych pracowników przechodzących na emeryturę

lub rentę.

8.     Przygotowywanie i kompletowanie materiałów dotyczących okresowych ocen pracowników samorządowych.

9.     Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

10.  Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych spraw kadrowych.

11.  Archiwizowanie dokumentów.

12.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

     

      7.   Warunki pracy na stanowisku:

1.    Usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody, bez windy.

2.    Praca przy komputerze, wymagająca dobrego wzroku,

3.    Bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,

4.    Praca w wymiarze 1/4 etatu.

       8.   W miesiącu styczniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o     rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0 %.

        9. Wymagane dokumenty:

  1.  list motywacyjny

  2.  CV, uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na

       przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

       procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

       z 2016r.   poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U.

       z 2016r.  poz. 902) i podpisem.

  3.  kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

  4.  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  5.  kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,

       6.  kserokopię świadectw pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,

       7. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, związanych z zagadnieniami dotyczącymi

            stanowiska, na które przeprowadza się nabór,

       8.  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw

            publicznych

       9.  oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

       10.oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

       11.oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku

       12. dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych)

       13. podanie o przyjęcie na stanowisko specjalista ds.kadr   

     Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Opolu         przy ul. Wróblewskiego 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr”     w terminie do dnia 23.03.2017r. do godz. 15.30. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Opolu, ul. Wróblewskiego 7.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dyrektor  PSP nr 10 w Opolu, ul. Wróblewskiego 7, Tel. 77 474-40-80

 

 

                                                                                                                       Dyrektor PSP nr 10 w Opolu

im. Henryka Sienkiewicza

                                                                                                          Robert Nawrocki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się